Blog

Starostlivosť o pacienta s demenciou - ProCare a Svet Zdravia

Práva pacientů ČR

 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
 2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.
 3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.
 4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedena diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
 6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
 7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.
 8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
 9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
 10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
 11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

INFORMACE PRO PACIENTY

Co s sebou do nemocnice?

K plánovanému příjmu do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se dostavte na ambulanci nebo oddělení příslušné kliniky. Zde budou provedeny úkony spojené s přijetím do nemocnice. Je třeba se dostavit v dobu, kterou Vám určil Váš lékař, popř. jiný zdravotnický personál.

S sebou přineste:

 • občanský průkaz,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • doporučení k hospitalizaci,
 • výsledky Vašich vyšetření,
 • v případě plánovaného operačního výkonu výsledky potřebných předoperačních vyšetření,
 • kontakt na svého ošetřujícího lékaře,
 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo osoby blízké,
 • léky, které užíváte (v originálním balení nebo jejich seznam a dávkování),
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno již před hospitalizací),
 • toaletní a osobní potřeby,
 • přezůvky,
 • pyžamo, noční košili, popř. domácí oblečení (může být v některých případech vyžadováno   nemocniční),
 • župan,
 • knihu, časopis,
 • mobilní telefon (mobilní telefony mohou rušit některé zdravotnické přístroje, a proto se v každém případu o možnostech použití domluvte s personálem na oddělení),
 • osobní zdravotní pomůcky (naslouchadlo, berle, hole apod.).

Do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy a cennosti. Pokud však u sebe budete mít cenné věci (šperky, větší finanční částky nebo důležité doklady) je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv. depositu nemocnice.

UPOZORNĚNÍ: v žádném případě nenechávejte na svých pokojích bez dozoru cenné věci.

Přijetí do nemocnice

Při přijetí Vás ošetřující lékař vyšetří a seznámí Vás se všemi důležitými informacemi týkajícími se Vašeho zdravotního stavu. Bude Vás informovat o plánovaných vyšetřeních a možnostech operační léčby, ale také o případných komplikacích. V průběhu hospitalizace Vás lékař bude průběžně informovat o Vašem zdravotním stavu a o dalším postupu léčby.

Informace o Vašem zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu „Souhlasu s hospitalizací a poskytováním informací“.

Zdravotnický personál na příslušném oddělení Vám přidělí lůžko, budete seznámeni s prostory, provozem oddělení a domácím řádem. Na každém oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem atd.

Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření!

Podpisy dokumentů

Souhlas s přijetím do nemocnice

Každý pacient podepisuje „Souhlas s přijetím do nemocnice“. U dětí podepisují souhlas s přijetím do nemocnice jejich zákonní zástupci. U pacientů v bezvědomí nebo nesvéprávných pacientů se hospitalizace řeší podle platných právních norem.

V některých případech Poučení a souhlas pacienta s operací, anestezií, diagnostickým a léčebným výkonem

Lékař Vás vždy před podepsáním souhlasu seznámí s průběhem i možnými komplikacemi připravovaného výkonu. V případě, že s plánovaným výkonem nebudete souhlasit, podepisuje nesouhlasné stanovisko (revers).

Stravování v nemocnici

Ošetřující lékař Vám určí nejvhodnější dietu, která Vám bude v rámci stravování ve VFN podávána. O možnostech obohacení stravy se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem nebo s nutričním terapeutem. Vámi přinesené potraviny jsou na oddělení uloženy v lednicích určených výhradně pacientům.

Cukrovkáři, nečekejte, až vás dostihnou komplikace! Zvolte aktivní přístup

Coronavirus and diabetes: What you need to know - Times of India

Když se cukrovka komplikuje… MUDr. Markéta Rafajová  27.1.2020Aktivní přístup má v léčbě cukrovky zásadní význam

Cukrovku 2. typu často doprovází četné komplikace, které si nezřídka vynutí opakovaný pobyt v nemocnici a zatěžují nejen samotného pacienta, ale i jeho rodinné příslušníky. Cukrovkáři, buďte v boji proti cukrovce aktivní! Jejich blízcí, podporujte je v tom!

I zdánlivá banalita může mít při cukrovce fatální následky

Petr, 53letý obézní cukrovkář 2. typu, byl přivezen do nemocnice pro nehojící se ránu na pravé dolní končetině a několik dní přetrvávající horečky s následným pádem a přechodnou ztrátou vědomí. V minulosti prodělal několikrát infarkt s nutností operačního zákroku na srdci. Kromě srdečních obtíží se léčil také s vysokým krevním tlakem, užíval léky na vysoký cholesterol a byl sledován pro nedostatečnou funkci ledvin.

Manželka chtěla přivézt Petra do nemocnice hned, jak se mu rána na noze objevila. Petr však vyšetření u lékaře odmítl v domnění, že se jedná o banalitu. Když se objevily horečky a pacient doma navíc omdlel, manželka už na nic nečekala a přivolala rychlou záchrannou službu.

V nemocnici byla provedena četná vyšetření a okamžitě zahájena léčba antibiotiky. V době příjezdu do nemocnice byla však již infekce z končetiny rozšířena do krevního oběhu a pacient se ocitl v život ohrožujícím zdravotním stavu. Postupně se přidaly dechové potíže, začaly mu selhávat jednotlivé orgány a i přes intenzivní léčbu pacient nakonec po několika dnech zemřel.

Diabetic? Tips to keep your blood sugar levels in check amid pandemic | Lifestyle News,The Indian Express

Při cukrovce stoupá riziko rozvoje infarktu či mrtvice

Pan Petr nebyl jediným pacientem, který se kromě cukrovky samotné potýkal i s dalšími obtížemi, jejími komplikacemi. Dlouhodobě zvýšená hladina krevního cukru postupně poškozuje cévní stěnu a nervy. Kvůli poškozeným cévám se může rozvinout i infarkt či mozková mrtvice. Často bývají postiženy také drobné cévy v oku či ledvinách, což vede k poruchám zraku či úplné slepotě a selhání ledvin. Cukrovkáři navíc mívají současně zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi a vysoký krevní tlak, což celou situaci ještě zhoršuje. Uvádí se, že pacienti s cukrovkou mívají asi 2–4× vyšší riziko infarktu a 2–3× vyšší výskyt mozkové mrtvice. A jak dokládá uvedený případ, nemusí jít hned o infarkt nebo mrtvici, aby se cukrovkář dostal do ohrožení života.

Aktivní přístup má v léčbě zásadní význam

Úskalí v léčbě cukrovky představuje zejména skutečnost, že se jedná o onemocnění, které nebolí a dlouhou dobu nezpůsobuje žádné větší obtíže, mnozí pacienti proto často léčbu podceňují a nedodržují ji. Podchytit onemocnění včas je přitom pro další osud pacienta zásadní. Jen tak lze co nejvíce oddálit komplikace s ním spojené.

Hlavní ingrediencí úspěchu je v léčbě cukrovky aktivní přístup pacienta. Mezi faktory, které přispívají ke zlepšení zdravotního stavu, patří odvaha ke změně životního stylu, odhodlání k pravidelnému pohybu, vytrvalost ve zdravém jídelníčku a odvykání kouření. Nedílnou součástí aktivního přístupu je samozřejmě i užívání předepsaných léků, pravidelné kontroly přidružených onemocnění či zájem o nové léčebné možnosti ze strany pacienta.

Život s cukrovkou není pro četná omezení, která s sebou onemocnění a jeho léčba přináší, jednoduchý. Pokud máte v rodině někoho, kdo s ním bojuje, je potřeba ho podporovat v léčbě a přístupu k onemocnění a dohlédnout na jeho pravidelné kontroly u lékaře.

Diabetická noha

Nehojí se vám praskliny či odřeniny na dolních končetinách? Může u vás vzniknout onemocnění zvané diabetická noha. Toto onemocnění se také může projevit, pokud trpíte neuropatií, cukrovkou nebo nedokrvením dolních končetin.Diabetická noha - popis diagnózyObrázek: Diabetická noha

Hledáte řešení diabetické nohy?

Chcete se zbavit bolesti?

Kontaktujte nás 

Popis diabetické nohy a příčiny vzniku

Diabetická noha je závažnou komplikací onemocnění diabetes mellitus (cukrovky).

Syndrom diabetické nohy představuje infekci, vznik vředu nebo destrukci hlubokých tkání nohy. Symptomy jsou spojeny s neurologickými poruchami v místě poškození a ischemickou chorobou dolních končetin.

Místa, kde se projevy diabetické nohy často vyskytují je palec, pata, ploska nohy nebo prostor těsně za prsty.

Diabetická noha může vést až k amputaci končetiny a zvyšuje úmrtnost pacientů s diabetem.

Celkem 40 – 70 % amputací dolní končetiny je prováděno právě pro příznaky diabetické nohy. K amputaci je indikována končetina, na níž se projeví defekt, který se dále komplikuje gangrénou, neboli snětí.

Jaké jsou hlavní rizikové faktory onemocnění?

 • věk,
 • kouření,
 • vysoký krevní tlak,
 • diabetes mellitus,
 • dědičnost.

Léčba diabetické nohy – zbavte se potíží

Zásadním prvkem řešení onemocnění je prevence rozvoje příznaků.

Základem léčby je úprava životního stylu a důsledné dodržování terapie diabetu.

Využívá se speciální diabetická obuv. Je nutné předcházet i drobným zraněním a rankám na nohou, zejména palci a malíčku. Péče o nohy diabetika hraje nezanedbatelnou roli.

Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace.

Diabetická noha - popis diabetické nohy a příčiny vzniku

V případě zranění či poškození na noze jsou zapojeny nástroje k hojení ran, jakými jsou například vlhké hojení, nebo fyzikální léčba v podobě 3D pulzní terapie, laserové terapie nebo ultrazvukové terapie.

Při rozvoji infekce jsou podávána antibiotika, nekrotická ložiska rány musí být ošetřena chirurgicky.

3D pulzní terapie Biomag významně pomáhá řešit syndrom diabetické nohy.

Slovník pojmů

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě diabetické nohy? 

 • Pomáhá tlumit bolesti.
 • Podporuje cévní průtok.
 • Zvyšuje přísun kyslíku a živin a pomáhá vyplavovat nahromaděné kyselé metabolity.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

https://youtube.com/watch?v=pN5t6HYshSc%3Fautoplay%3D0%26rel%3D0%26cc_load_policy%3D1%26cc_lang_pref%3Dcs%26start%3D210%26end%3D314%26modestBranding%3D1%26rel%3D0%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.biomag.cz

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Efekty pulzní terapie (PEMF) v oblasti hojení ran a regenerace poškozených nervů jsou podloženy mnoha studiemi. Například klinická studie provedená týmem Rachel Lai-Chu Kwan z Katedry rehabilitačních věd Hongkongské polytechnické univerzity potvrzuje, že léčba pomocí pulzní terapie (PEMF) dokáže výrazně zlepšit mikrocirkulaci a zrychlit hojení vředů u diabetických pacientů. Z publikovaného textu vyplývá, že 3D pulzní terapie Biomag může pomoci při léčbě komplikací spojených se syndromem diabetické nohy, diabetických vředů. Více o vědecké studii.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Názory lékařů na Biomag terapii

Zkušenosti pacientů s Biomag terapií

Další potíže, se kterými vám pomůže pulzní Biomag terapie

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag – Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Máme nové weby, přečtěte si, co jsme vylepšili a napište nám, jak se vám líbí

http://www.morave.eu

Čechy, Morava a... Slezsko! Jak jsme ho získali a proč ho chtěli cizí vladaři? | 100+1 zahraniční zajímavost
Jižní Morava • GreenMind.cz - Cestování se psem
Dovolená a výlety Jihomoravský kraj a Jižní Morava | Krauzovi na cestách
Úžasná Morava | Turistický portál
DAEN - Česko - Jižní Morava

http://www.obchode.eu/

Vytvořte internetový obchod, webový design internetového obchodu, Woocommerce, elektronický obchod, prodej produktů, DotNek, Prague, Česko
online obchod – emobilita.eu
Spustit online obchod v Nizozemí (Průvodce) - ICS Blog
Internetové obchody - CMC Group
BIBLOO fashion online store | KOTVA

CO JE DIABETES?

diabetes

Diabetes melltius, česky zvaná úplavice cukrová, odtud pochází známější název cukrovka. Je to onemocnění látkové výměny, kdy v těle nedochází k dostatečné přeměně cukrů a k poruše zpracování tuků, bílkovin, minerálních látek a vody. V tomto článku si projdeme nejdůležitější pojmy, které se s onemocněním pojí.
 

 Když se řekne diabetikKdyž se řekne diabetik

Diabetes je celoživotní chronické onemocnění, pro které je charakteristická zvýšená hladina glukózy v krvi – hyperglykémie. Diabetik se nemůže zcela vyléčit, ale pomocí dobré životosprávy, vyvážené stravy a správné léčby může žít bez větších omezení plnohodnotný život. Pokud se však o sebe nestará tak, jak by měl, vznikají komplikace, které mu dokáží pořádně znepříjemnit život.

GlukózaGlukóza

Je životně důležitá pro všechny buňky, kterým slouží jako rychlý zdroj energie při zvýšené fyzické námaze. Rovnováhu glukózy v krvi ovlivňují hormony glukagon a inzulin. 

InzulinInzulín

Inzulin produkují beta buňky neboli β buňky, umístěné v Langerhansových ostrůvcích ve slinivce břišní (pankreatu). Jeho úkolem je snižovat hladinu cukru v krvi. Je to hormon bílkovinné povahy, který umožňuje glukóze přesun z krve do buněk, kde se cukry štěpí na jednodušší látky, čímž dochází k uvolnění energie nebo ukládání glukózy do rezerv v játrech a svalech ve formě glykogenu.

 Cukrovka = nedostatek inzulinuCukrovka = nedostatek inzulinu

Příčinou cukrovky je neschopnost organismu produkovat nebo využívat hormon inzulin. Podle toho rozdělujeme diabetes na dva typy:

 • Diabetes typ 1 – organismus neprodukuje žádný vlastní inzulin.
 • Diabetes typ 2 – tělo inzulin sice produkuje, ale jeho účinek je nedostatečný, protože je ho málo, nebo citlivost organismu na jeho působení není dostatečná.

Příznakům jednotlivých typů diabetu jsme věnovali samostatný článek „Příznaky diabetu“.

Proč je důležitá léčba?Proč je důležitá léčba?

Neléčený diabetes vede k závažným komplikacím, které nemocného omezují v běžném životě, a v nejhorším případě mohou mít zcela fatální důsledky. Při léčbě cukrovky je důležitá pravidelná spolupráce pacienta s ošetřujícím lékařem a správná životospráva. Pokud je hladina glukózy dlouhodobě vysoká, dochází ke změnám malých cév, což může způsobit postižení srdce a cév jak v dolních končetinách, tak v mozku, kde může dojít k následným mozkovým příhodám. Cílem léčby je tedy udržení hladiny glukózy v normě, pomocí umělého doplňování inzulinu. Včasné odhalení diabetu je pro léčbu zásadní a lze ji odhalit změřením cukru v krvi.

Co je to diabetes

Historie cukrovkyHistorie cukrovky

První zmínky pocházejí z poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem. Pojem diabetes se objevil na konci 1.o století našeho letopočtu a o několik desítek let později je popsán už i první způsob léčby. 
V roce 1907 byly objeveny β buňky v Langerhansových ostrůvcích a v roce 1921 byl kanadskými lékaři Frederickem Bantingem a Charlesem Herbertem Bestem objeven inzulin. Od té doby můžeme diabetes úspěšně léčit.

Světová pandemieSvětová pandemie

Diabetes představuje ve 21. století vážnou nevyléčitelnou nemoc. V současnosti patří k jedné z nejčastějších neinfekčních nemocí na světě. Dlouhodobý a prudký nárůst pacientů po celém světě je způsoben životním stylem. V našem jídelníčku často převládá jídlo bohaté na sacharidy a nedostatek pohybu. Jak správně jíst se dozvíte v článku „Desatero zdravé stravy pro diabetiky 2. typu“.

Úspěšná léčba diabetu stojí na 3 hlavních pilíříchÚspěšná léčba diabetu stojí na 3 hlavních pilířích

 1. Dietní opatření
 2. Fyzická aktivita
 3. Medikace
 4. A v poslední době se stále častěji hovoří o čtvrtém pilíři, kterým je edukace.

Jak si změřit hodnotu cukru v krviJak si změřit hodnotu cukru v krvi

Měření hodnoty glykémie patří mezi pravidelné testování krve v rámci preventivních vyšetření u praktického lékaře. Pojišťovny ji plně hradí od 30. roku věku. Bohužel diagnostika diabetu roste i u mnohem mladších pacientů. Rozhodli jsme se proto ve vybraných BENU lékárnách nabídnout screening diabetu pro držitele BENU lékové karty zdarma. Protože včasným záchytem vysoké glykémie a léčbou předejdete mnoha zdravotním komplikacím, které s sebou nese zvýšená hladina cukru v krvi.

Odsuzujeme totalitní diktaturu velitele KGB Putina a jeho mafiánů

pacienticz23.1.2021Zprávy a stanoviskaComments

  Putin už ze vzteku zatýká i 10 lete děti !!!    Read Post

A K T U A L I T Y . . .

pacienticz2.1.2020Rubrika aktualityComments

Aktuality +       4.1.2021 – Od ledna se změní některé preventivní prohlídky u lékařů   17.6.2020 – Další průlom. Levný kortikoid snižuje riziko úmrtí na covid, zjistili vědci 26.2.2020 – Varování před Coronavirem z Číny! 13.1.2020 – Normální teplota 37 °C? Zapomeňte, to už neplatí. Naše těla chladnou 15.12.2019 – Netraťte u zubaře. […]Read Post

Zkušená politička z ČSSD má plán, jak vyřešit důchody

pacienticz22.1.2021Zprávy a stanoviskaComments

  Zkušená politička z ČSSD má plán, jak vyřešit důchody   Nejlepší důchodová reforma je, když se rodí hodně dětí. Asi také většina z nás cítí nějakou odpovědnost za budoucnost národa. A zároveň stát nemá, co mluvit rodinám do toho, kolik členů mají mít. Zdroj: forum24.cz      Read Post

Výzva ministru zdravotnictví: Nechte odvolat gen. ředitele VZP Zdeňka Kabátka

pacienticz21.1.2021Zprávy a stanoviskaComments

    Výzva ministru zdravotnictví: Nechte odvolat gen. ředitele VZP Zdeňka Kabátka z funkce gen. ředitele VZP!           Vážený pane ministře,   Svaz pacientů ČR vyjadřuje velké znepokojení k postupu papaláše gen. ředitele VZP Zdeňka Kabátka, bývalého zaměstnance Ministerstva zdravotnictví v dobách ministra T.Julínka a náměstka M.Šnajdra (za ODS), který se nechal očkovat v nemocnici […]Read Post

Stíhaní za šíření covidu. Uklízečka s covidem lhala o svém pobytu

pacienticz14.1.2021Zprávy a stanoviskaComments

    Stíhaní za šíření covidu. Uklízečka s covidem lhala o svém pobytu    Read Post

Evropská komise schválila vakcínu Moderny, v ČR může být koncem ledna

pacienticz6.1.2021Zprávy a stanoviskaComments

Evropská komise schválila vakcínu Moderny, v ČR může být koncem ledna      Read Post

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 1102 o přijetí krizového opatření

pacienticz29.10.2020Zprávy a stanoviskaComments

    USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1102 o přijetí krizového opatření        Read Post

Zákaz vstupu pro vedení. Konkrétní opatření ve firmě v době covidu-19

pacienticz18.9.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Zákaz vstupu pro vedení. Konkrétní opatření ve firmě v době covidu-19        Read Post

Hygienici zjednoduší informování pacientů, pozitivní výsledek testu na covid sdělí přímo laboratoře

pacienticz16.9.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Hygienici zjednoduší informování pacientů, pozitivní výsledek testu na covid sdělí přímo laboratoře        Read Post

Zdravotnictví v Česku: s péčí jsou lidé celkem spokojení, vadí jim čekací lhůty

pacienticz14.9.2020Zprávy a stanoviskaComments

Zdravotnictví v Česku:  s péčí jsou lidé celkem spokojení, vadí jim čekací lhůty    Read Post

Lékaři varují před nečekanými příznaky nemoci Covid-19 u seniorů

pacienticz25.8.2020Zprávy a stanoviskaComments

Lékaři varují před nečekanými příznaky nemoci Covid-19 u seniorů          Read Post

NESOUHLASÍME s novelou zákona č. 372/2011 Sb. „šikanozní“ registrace spolků pacientů

pacienticz12.6.2020Zprávy a stanoviskaComments

    Titl Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 ——————————————————— CO:    Ing. Andrej Babiš, premiér           Poslanecká sněmovna PČR   Praha 11.6.2020   Věc:   NESOUHLAS s novelou zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách ve věci „šikanózní“ registrace pacientských spolků na Ministerstvu zdravotnictví.   Svaz pacientů ČR, který působí v českém zdravotnictví na […]Read Post

Výdej léků na občanku? Musíte pro recept k lékaři!

pacienticz5.6.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Výdej léků na občanku? Musíte pro recept k lékaři!        Read Post

Virtuální čekárna pro pacienty?

pacienticz12.5.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Jakou Virtuální čekárnu nabízí soukromníci?   Pacienti potřebují garance zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví – ne soukromé firmy, říká prezident Svazu pacientů Luboš Olejár!    Read Post

V Británii roste počet dětí s neznámou nákazou

pacienticz28.4.2020Zprávy a stanoviskaComments

  V Británii roste počet dětí s neznámou nákazou  Read Post

Nejhorší teprve přijde, varuje WHO

pacienticz20.4.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Nejhorší teprve přijde, varuje WHO    Read Post

Jak čelit atypickému chování Covid-19 při prokázané infekci?

pacienticz11.4.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Jak čelit atypickému chování Covid-19 při prokázané infekci?      Read Post

Příliš demokracie nás dnes dostane leda na pitevnu. Nechte vládnout lékaře! říká Doležal

pacienticz10.4.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Příliš demokracie nás dnes dostane leda na pitevnu. Nechte vládnout lékaře! říká Doležal          Read Post

Když koronavirus zasáhne srdce, je zle. Pak umírá každý druhý, říká kardiolog

pacienticz7.4.2020Zprávy a stanoviskaComments

    Když koronavirus zasáhne srdce, je zle. Pak umírá každý druhý, říká kardiolog        Read Post

Koronavirus je zákeřný!!!

pacienticz5.4.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Hejtman zveřejnil unikátní data. Ukazují, jak je koronavirus zákeřný      Read Post

WHO přehodnocuje názor na roušky. Pitomci…

pacienticz3.4.2020Zprávy a stanoviskaComments

  WHO přehodnocuje názor na roušky. Dosah virových kapének při kýchnutí překonal všechny odhady  Read Post

Po návratu domů z obchodu se musí vše vydezinfikovat, varuje epidemiolog Roman Prymula

pacienticz23.3.2020Zprávy a stanoviskaComments

    Po návratu domů z obchodu se musí vše vydezinfikovat, varuje epidemiolog Roman Prymula      Read Post

Ministr zdravotnictví už nemá soudnost

pacienticz19.3.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Ministr zdravotnictví už nemá soudnost ohledně umožnění testu v soukromých laboratořích!   Svět nás opět obere o schopné lidí?!   CZ – Ministerstvo zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, ministr     Co: Andrej Babiš, premiér       Roman Prymula, předseda Ústředního krizového štábu ČR     Vážený pane, ministře zdravotnictví,   opakovaně se na obracíme s […]Read Post

Tak tady to máme, proč není akceptována

pacienticz19.3.2020Zprávy a stanoviskaComments

Read Post

Svaz pacientů ČR žádá ministra obrany o sjednání nápravy v UVN

pacienticz14.3.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Svaz pacientů ČR žádá ministra obrany o sjednání nápravy v UVN   Výzva ministru obrany České republiky Lubomíru Metnarovi ______________________________________________ 14.3.2020     Svaz pacientů ČR vyzývá ministra obrany ČR Lubomíra Metnara   k urychlenému sjednání nápravy v jednání ředitele nemocnice a zdravotnického personálu ÚVN v Praze 6 v souvislosti s odmítáním provádění testu na infekční nemoc COVID-19 u […]Read Post

Skrytá vojenská nemocnice čeká na poslední povel. Nemocné tu neprodyšně uzavřou

pacienticz13.3.2020Zprávy a stanoviskaComments

  Skrytá vojenská nemocnice čeká na poslední povel. Nemocné tu neprodyšně uzavřou        Read Post← Older Post s únavou nebo dušností po covidu by měli vyhledat lékaře

fotoIlustrační foto – Oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, kde se starají o pacienty s covidem-19. Snímek z 2. prosince 2020. ČTK/Weiser MartinKoupit foto

Praha – Pacienti, kteří se i měsíce po prodělání covidu-19 potýkají s únavou nebo dušností, by měli vyhledat plicního lékaře. Na prohlídku by také měli směřovat všichni pacienti, kteří se léčili s covidem v nemocnici. Pro další péči o pacienty, kteří mají po nákaze covidem-19 dlouhodobé následky, vzniká registr. Fungovat začne nejpozději v únoru po schválení potřebné vyhlášky ministerstva zdravotnictví, informovala dnes Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v tiskové zprávě.

Mezi dlouhodobé následky covidu patří dušnost, únava, problémy se spánkem, bolesti hlavy nebo nesoustředěnost. U některých přetrvává i ztráta čichu či chuti. Týkají se zhruba desetiny všech nakažených. Podle posledních dat bylo v ČR potvrzeno testem 940.000 případů, může tak jít zhruba o 94.000 lidí.

„Celá řada lidí, kteří prodělali covid-19, se i po jeho skončení potýká s obtížemi, většinou plicního rázu. O tyto lidi se staráme už delší dobu, ale nyní dostane péče oficiální rámec, jsou pro ni stvořeny postupy a bude spuštěn registr, kde můžeme shromažďovat data o dopadech nemoci,“ uvedla předsedkyně odborné společnosti plicních lékařů Martina Vašáková.

Pacienty s následky covidu-19 do ordinací plicních lékařů posílají nemocnice i praktičtí lékaři, pozdní následky tak nejsou doménou jen těch, kteří museli být kvůli vážnému průběhu nákazy hospitalizováni. Drtivá většina z nich si podle Vašákové stěžuje na únavu.

Na vině může být podle pneumologů nedostatečná okysličenost krve, ukáže to až podrobnější prohlídka. „Pacienty, kteří prodělali covid-19, pošle pneumolog vždy na rentgen plic, provede takzvanou spirometrii, tedy funkční vyšetření plic včetně difuze, změří nasycení krve kyslíkem jak v klidu, tak po zátěži,“ popsala předsedkyně sekce ambulantních pneumologů odborné společnosti Ivana Čierna Peterová. V její ambulanci tvoří lidé po covidu-19 třetinu z nových pacientů.

Díky registru budou stanovena pravidla, kterými se mají lékaři v péči o takto nemocné řídit. „Toho, kdo prodělal těžkou formu koronavirového postižení s léčbou v nemocnici, by měl pneumolog vidět šest až dvanáct týdnů od stanovení diagnózy a pak po dalších šesti měsících po dobu tří let,“ popsal přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

Pacienti, kteří se s covidem-19 potýkali doma, by měli podle něj k plicnímu lékaři zajít, pokud se po dvou až třech měsících od infekce stále potýkají s dýchacími obtížemi. Královéhradecká fakultní nemocnice otevřela i speciální Centrum postcovidové péče. Většina pacientů jsou lidé ve středním věku, kteří dříve neměli žádné potíže s dýcháním.

„To, co covid-19 v plicích provádí, se vzdáleně podobá působení závažných forem chřipky nebo virového onemocnění SARS, které zde bylo v minulosti. Při těchto nemocech však na rozdíl od covidu nevznikají krevní sraženiny, které jsou velmi nebezpečné. Zvlášť když se dostanou do plic a způsobí život ohrožující plicní embolii,“ popsal Koblížek.

Urolog: Samovyšetřením rakovinu prostaty neodhalíte, musíte k lékaři

Karcinom prostaty je u českých mužů už několik let nejrozšířenějším typem nádorového onemocnění. Lékaři každoročně diagnostikují až osm tisíc nových případů. „Samovyšetření v tomto případě nepomůže, to se hodí jen jako prevence před rakovinou varlat,“ upozornil čtenáře v online rozhovoru profesor Roman Zachoval.

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Getty Images

„Zvýšené riziko onemocnění má v podstatě každý muž po padesátém roce života a mužů ve věku 50 a více let je u nás kolem dvou milionů. Zájem o nepovinné preventivní prohlídky se však pohybuje jen v řádu desítek tisíc. To je ostatně důvod, proč zhruba 20 až 25 procent pacientů přichází pozdě, tedy s nádorem v pokročilém stadiu,“ varuje profesor Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.

Podle urologa by pomohlo, kdyby muži po padesátce pravidelně každý rok podstoupili preventivní vyšetření. „Primární prevence karcinomu prostaty totiž neexistuje, proto je nutná sekundární prevence, tj. chodit na preventivní prohlídky,“ upozornil čtenáře lékař Roman Zachoval. 

Odpovědi lékaře Romana Zachovala najdete zde

A jak vyšetření probíhá? „Čeká vás pohovor, vysvětlení, vyšetření pohmatem a krevní odběr,“ popisuje urolog. 

A dodává, že je důležité provést krevní testy i vyšetření konečníkem, protože zvýšený PSA (prostatický specifický antigen) v krvi odhalí 80 až 90 procent případů a vyšetření konečníkem 10 až 20 procent případů. 

Varovné příznaky přichází pozdě

Rakovina prostaty na počátku onemocnění nemívá žádné viditelné příznaky a odhalit se dá pouze při preventivním vyšetření. Časem se může objevit časté močení, obtížné začínání, nebo naopak ukončení močení, slabý nebo přerušovaný proud moči, bolest při močení či ejakulaci a krev v moči a v ejakulátu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/online-rozhovor-s-profesorem-romanem-zachovalem.A201103_135812_zdravi_pet

LÉKAŘ ONLINE – REÁLNÁ ALTERNATIVA K FYZICKÉ NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

Lékař online – reálná alternativa k fyzické návštěvě lékaře

Zdroj: EUCKOMERČNÍ SDĚLENÍ

Ing. Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC, považuje telemedicínu za nedílnou součást nabídky služeb péče o klienty, a to nejen v době covidové.

-V době omezení pohybu, na jaře letošního roku kvůli Covidu-19, se začalo více mluvit o telemedicíně. A v nadcházejících dnech a týdnech se toto téma možná bude opět dostávat do popředí. Vy jste už nějakou dobu před touto situací vytvořili platformu, která umožňuje distanční zdravotní péči…

Telemedicíně, jako nedílné součásti služeb péče o naše klienty, se věnujeme již několik let. Tím nejvýraznějším produktem je bezesporu vznik medicínské platformy virtuální klinika, jejíž název jsme nyní změnili na Lékař online 24/7. Pro klienty je to tak uchopitelnější. Tato služba za poslední měsíce získala obrovskou pozornost tisíců uživatelů s velmi pozitivním hodnocením. Pomáhala pacientům v době nouzového stavu letos na jaře v případě, že se nemohli dostat ke svým lékařům nebo chtěli zůstat v bezpečí svého domova. Lékař online 24/7 teď navíc rozšiřuje škálu zdravotních problémů, se kterými lékaři této služby dokážou poradit.

-Vaše zdravotnická skupina čítá 26 klinik, jste největší poskytovatel ambulantní zdravotní péče v České republice. Kliniky máte doslova po celé republice. Co vás vedlo k tomu věnovat se ještě i distanční zdravotní péči?

Distanční zdravotní péči nabízíme jako reálnou alternativu k fyzické návštěvě lékaře. Tento trend v telemedicíně se postupně prosazuje na všech vyspělých zahraničních trzích a nazývá se „digi-physical care“. Pro pacienty se tímto způsobem významně zvyšuje dostupnost zdravotní péče a posiluje kvalita zdravotnictví jako celku. Nebudujeme tak oddělený brand pro telemedicínu, ale telemedicínu zapojujeme do ekosystému EUC.

-Jak hod

Ilustrační foto.

notíte dosavadní fungování virtuální kliniky, respektive služby Lékař online?

S telemedicínou jsme v EUC získali za poslední půlrok významné zkušenosti, provedli jsme přes 10 tisíc distančních konzultací. Víme, že službu vyhledávají pacienti ve věku 25–45 let s méně závažnými obtížemi. Jako registrovaný poskytovatel zdravotních služeb jsme pomohli více jak 60 % pacientů bez nutnosti následné péče přímo v ordinaci. V případě potřeby může lékař ze služby Lékař online 24/7 pacienta objednat k fyzické návštěvě ordinace na některé z našich kamenných klinik. Přes Lékaře online si může pacient objednat onlinei doporučené léky, naši lékaři mu vystaví, v případě potřeby, žádanku na testování na Covid-19. Jsme vhodnou volbou i pro ty, kteří nemají svého praktického lékaře. Mohou s těmi našimi konzultovat více než 40 okruhů zdravotních problémů.

-V čem spatřujete hlavní výhody této služby?

Pacient může konzultovat s lékařem svůj zdravotní problém diskrétně z pohodlí domova pomocí chatu nebo videohovoru. Potřebuje k tomu pouze mobil nebo počítač a připojení k internetu. Lékaři se s pacientem spojí pomocí služby Lékař online 24/7 do 30 minut od vyplnění vstupního dotazníku. Již z názvu této služby vyplývá, že lékaři jsou pacientům k dispozici každý den v týdnu a 24 hodin denně. Bez návštěvy ordinace, pouze pomocí vzdálené komunikace, je možné vyřešit zhruba 60 % potíží.

-Jací lékaři pracují v této online platformě? Jsou to praktičtí lékaři?

V Lékaři online 24/7 pracují jak naši kmenoví praktičtí lékaři z EUC klinik, tak i další praktičtí lékaři, kteří se s námi zapojili do této formy péče o pacienty. V současné době je jich asi 50. Je to pro ně zajímavá zkušenost, protože mohou kombinovat svoji praxi přímo v ordinaci s distanční formou zdravotní péče, kde „slouží“ své služby. Online lékař má samozřejmě svoji vedoucí lékařku, která se svými kolegy komunikuje, konzultují spolu, radí se. Online lékař 24/7 se tak stal vlastně naší další klinikou.

-Kdo se ke službě Lékař online může dostat? Jednotlivec nebo může využít zaměstnavatel pro své zaměstnance?

Služba je zajímavá pro ty, kteří hledají rychlou pomoc odkudkoli a kdykoli a mají připojení k internetu. Určitě ji mohou využít také ti, kteří nemají svého praktika. Takových lidí je u nás v České republice až 200 tisíc. Jsme pro ně vhodnou volbou pro první komunikaci s lékařem, který jejich problém vyřeší buď rovnou v chatu nebo je může nasměrovat k některému z našich odborníků v síti našich kamenných klinik. Jelikož jsme také největším poskytovatelem lékařské péče pro zaměstnavatele, tak řadě z nich jsme nabídli bezplatně službu Lékař online 7/24 v první vlně koronaviru na jaře a zaměstnanci měli přístup k tomuto benefitu do září. Od října jsme připravili úplně nový benefit pro zaměstnance, který se jmenuje EUC Plus. Je to benefit, který kombinuje online medicínu s klasickou lékařskou péčí. Pro zaměstnavatele má nesporné výhody, které se promítají například ve snižování rizika přecházení nemocí a tím výpadku pracovních sil. Zaměstnanci zase oceňují, že jim zaměstnavatel umožňuje dostat se rychle k lékařské péči, mají zajištěnou možnost konzultace s lékařem při jakémkoli zdravotním problému. Mnozí si totiž již uvědomují, zejména po zkušenostech z posledních měsíců, že péče o zdraví je to nejdůležitější. Jaký lepší benefit by jim měl zaměstnavatel poskytnout?

-Můžete zmínit alespoň některé své klienty, kteří produkt EUC Plus svým zaměstnancům nabízí? Jsou to spíše větší společnosti?

EUC Plus je nový benefit, který jsme spustili nyní v říjnu, a máme v pokročilém jednání zaměstnavatele s celkovým počtem zaměstnanců okolo 60 tisíc. Myslím, že budeme mít do konce roku hodně práce.

-V zahraničí, zejména v severských zemích, je distanční zdravotní péče již celkem zavedená. Inspirovali jste se u nich?

Ano, náš Lékař online 24/7 funguje na švédské osvědčené platformě Doctrin, která ve Skandinávii pomáhá pečovat o čtyři miliony pacientů a měsíčně realizuje přes 100 tisíc konzultací. Švédsko má v distanční medicíně, která je zde uznána za plnohodnotnou lékařskou péči, mnohaletou zkušenost a každoročně navyšuje počty vyšetření. Dalším lídrem v této oblasti je v Evropě Švýcarsko, kde se díky distanční zdravotní péči odbaví více než 7 % všech lékařských vyšetření.

-Jak se k tomuto typu péče staví odborná veřejnost? Vedete nějaká jednání? S jakými výsledky?

Telemedicína prochází v současné době odbornou, veřejnou i politickou diskuzí na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven, odborných společností i v Poslanecké sněmovně ČR. Považuji za důležité, aby forma distanční péče byla co nejdříve v legislativě ukotvena. Lékaři, kteří dnes poskytují distanční péči po telefonu nebo přes nějakou inteligentní platformu, nesou za poskytování této zdravotní péče profesní odpovědnost a nemyslím si, že současná legislativa je dostatečně chrání.

K lékaři už nemusíte osobně. Česko má novou aplikaci na telemedicínu

ANITA PLASOVÁ

Rozhovor s Jiřím Pecinou, majitelem Meddi app – aplikace na telemedicínu. (Video: Markéta Bidrmanová)

30. 10. 13:13

Zkušenosti se současnou epidemií potvrzují, že telemedicína – tedy online komunikace mezi lékaři a pacienty – je potřeba. Na českém trhu je už několik dní nová aplikace pro telemedicínu Meddi app.

Článek

Aktualizováno

Do aplikace se už zapojilo přes dva tisíce lékařů napříč obory. Tým Meddi app aplikaci vyvíjel několik let přímo s lékaři, spolupracuje s Mladílékaři.cz a Masarykovým onkologickým ústavem.

S lékaři a pro lékaře

„Vývoj jsme zahájili před čtyřmi lety. V době, kdy nikdo netušil, že může přijít nějaká pandemie, a byla to věc jen z vědecko-fantastických filmů. První rok jsme sbírali zkušenosti od lékařů, spojili jsme se s Mladými lékaři a vyvíjeli vše pro jejich potřeby, ne jako parta ajťáků, která chce vydělat peníze. Tak já teď vnímám spoustu aplikací na trhu. Protože si neumím představit, jak zkrátili procesy z několika let na měsíce,“ popisuje současnou situaci na trhu Jiří Pecina, majitel Meddi app.

O aplikaci

Oficiálně byla uvedena na trh 22. 10. 2020.

Meddi app je určena pro pacienty, Meddi md pro lékaře.

Funguje na telefonu i počítači.

Umožňuje šifrovaný Full HD hovor a chat, nahrát zdravotnickou dokumentaci, objednat návštěvu nebo vyhledat specialistu.

Velkou výhodou, ale zároveň úskalím v telemedicíně je možnost videohovoru. Právě díky tomu může lékař s pacientem daný zdravotní problém velmi dobře řešit. Zároveň je ale třeba nejen takový hovor, ale i data, která jsou v aplikaci sdílena, dobře zabezpečit.

„Před rokem byla komunikace hlavně o tom, že v České republice se takto sofistikovaná telemedicína, která umožňuje elektronizaci zdravotní dokumentace a plně šifrovaný Full HD hovor, v podstatě neprosadí, protože to lékaři nebudou chtít používat a nebudou to hradit pojišťovny. My jsme ale věděli, že když to uděláme pořádně, bude to lékaře bavit. Pravidelně používáme tzv. etické hackery, abychom si ověřili, že naše řešení je bezpečné, a zatím jsme obstáli ve všech testech,“ vysvětluje Pecina.Záchranku má v mobilu už každý desátý. Aplikace chystá vylepšení i pro seniory24. 12. 2019 21:55

Právě kvalita videohovoru zapojené lékaře mile překvapila. Nesnížila se ani v době, kdy začali být všichni online a i známé aplikace zprostředkující videohovory měly s přenosem problém. Zabezpečení systému vývojáři řešili i s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Už nyní vidí řadu oborů, v nichž může být pro pacienty online hovor s lékaři mnohem lepší volbou než osobní návštěva nebo telefonický hovor.

„Aplikace je určena pro všechny lékaře. Úzce ale spolupracujeme s Masarykovým onkologickým ústavem, jehož jsme oficiálním telemedicínským partnerem. Právě pro specialisty jsme vyvinuli řadu úprav, aby se zvládlo větší množství pacientů, protože jen přes ambulance Masarykova onkologického ústavu prochází každý rok hrozné číslo – více než 200 tisíc pacientů,“ přidává zkušenosti z praxe Jiří Pecina.

Prvky telemedicíny už v ČR máme

V dnešní pandemické době má právě telemedicína své místo. O krok tímto směrem se v minulosti pokoušeli i jiní podnikatelé či zdravotní pojišťovny.

Další české služby na telemedicínu

Lékař online 24/7 (EUC)

Videodoktor.cz

uLékaře.cz

Mujdoktor24

Někteří zdravotníci ale v časech pandemie začali svou komunikaci online řešit sami. Pacienti jim často posílají fotografie nálezů nebo se s nimi spojují přes služby, které jsou dostupné zdarma – například Skype. Tyto služby však nebývají dobře zabezpečené, a je zde tedy mnohem větší riziko krádeže citlivých dat.

Zeptejte se lékaře on-line ve Virtuální čekárně. Projekt chce zapojit 40 tisíc lékařů

Tomáš Klézl12. 5. 2020 19:16Komunikace na dálku mezi lékařem a pacientem je v řadě zemí světa zavedenou rutinou. V Česku se ale takzvaná telemedicína přílišné popularitě netěší. Ambici změnit to má projekt Virtuální čekárna, který vznikl během omezení ordinací v dobách koronavirové pandemie. Jeho tvůrci chtějí on-line propojit deset milionů obyvatel Česka s čtyřmi desítkami tisíc lékařů.Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Koronavirová krize paralyzovala české zdravotnictví. Kvůli omezenému režimu v nemocnicích nebo ze strachu z rizika nákazy odkládá velký počet lidí často i akutní návštěvu lékaře. 

Na to reaguje projekt Virtuální čekárna, který vznikl ve spolupráci serverů uLékaře.cz a proLékaře.cz a jehož cílem je nejen v době pandemie, ale také v běžném režimu propojit pacienta on-line s jeho praktickým lékařem i specialisty. 

„Vzdálená konzultace s praktickým lékařem je pohodlná a bezpečná. Pro případ návštěvy v ordinaci lékař bude o vašich potížích předem informován, a návštěva tak proběhne efektivněji,“ shrnují organizátoři.

To pomůže lékařům lépe si organizovat čas, pacienty z rizikových skupin si pak budou moct zvát v nejméně rizikové termíny, kdy už je ordinace prázdná, doplnil na tiskové konferenci tvůrce projektu Tomáš Šebek.

Ambiciózní projekt, na kterém v posledních šesti týdnech pracovala asi stovka lidí, odbavil první pacienty v úterý ráno. Zatím si mohou zájemci nechat poradit od jednoho z tří stovek „on-line lékařů“, kteří s portálem uLékaře.cz spolupracují dlouhodobě. Mezi nimi je i devět dětských doktorů a řada specialistů z různých oborů.

Od 1. června ale organizátoři plánují adresář rozšířit o stovky oslovených praktiků. Do konce roku by pak projekt chtěl pacientům nabídnout tisíce lékařů. Podle Šebka je reálné, že by se zapojily asi dvě třetiny z počtu pěti a půl tisíc aktivních praktických lékařů v Česku, v ideálním scénáři by se ale zapojil každý z celkových čtyřiceti tisíc lékařských pracovníků v Česku.

Zapojení do projektu je ale podle organizátorů zcela dobrovolné, spolupracovat chtějí s kýmkoli, od malých soukromých ordinací až po velké nemocnice. „Jediné, na co hledíme, je zdraví pacienta a pohodlí lékaře,“ řekl Šebek na tiskové konferenci.SouvisejícíBěžte k lékařům, jinak nás čeká podzim rakoviny a dalších nemocí, říká ředitel VFN

„Telemedicína u nás začíná něco znamenat“

Jak má systém fungovat? Prostřednictvím webových stránek nebo aplikace zájemce nejdříve napíše svému praktikovi, jakou pomoc potřebuje, vyplní také dotazník o bezinfekčnosti a lékaři sdělí, kdy by měl čas navštívit ordinaci. Přiložit může také potřebnou zdravotní dokumentaci. Pokud ve vyhledávači svého doktora nenajde, může oslovit jednoho z on-line lékařů.

Lékař pacientovi podle organizátorů poté odpoví hned, jakmile bude on-line, a domluví se, zda diagnóza vyžaduje, aby nemocný přišel do ordinace. K ruce budou mít praktici také doporučenou odpověď jednoho z on-line lékařů, u které se mohou rozhodnout, zda ji použijí, či nikoli.

Na projektu v posledních šesti týdnech pracovala asi stovka lidí. „Celý tým pracoval ve dne, v noci, o víkendech. Jsem moc rád, že jsme to k dnešnímu datu stihli,“ řekl Šebek s tím, že díky nim začíná slovo telemedicína něco znamenat. Zdůraznil také, že konzultace budou minimálně do konce roku zadarmo. 

Projekt je podle něj připraven i na nejhorší. „Kdyby přišla další vlna, tak Virtuální čekárna tady bude plně připravena obsloužit celou republiku, doufejme se silou čtyřiceti tisíc lékařů,“ uvedl Šebek.SouvisejícíChytrá karanténa začala fungovat. Odhalíme třetinu kontaktů nemocného, tvrdí Prymula

Dobrý výkop, ale žádný převrat, říká šéf praktiků

Předseda Sdružení praktických lékařů České republiky Petr Šonka řekl, že projekt považuje za dobrý start pro rozvoj telemedicíny. „Je super, že někdo vykopl balon. Vím, že na tom pracuje spousta odborníků z různých stran,“ uvedl pro Aktuálně.cz.

Zároveň ale zdůraznil, že se nejedná o revoluční projekt. „Není to nic, co by znamenalo nějaký převrat. Řada doktorů už takto se svými pacienty komunikuje,“ řekl.

Podle Šonky je důležité, aby praktik zajistil efektivní komunikaci se svými pacienty sám bez užití prostředníka. „Z mého pohledu je ideální, když tu komunikaci poskytuje lékař svému pacientovi. Když se pacient obrací přímo na lékaře, nikoli přes nějakého prostředníka nebo nějakého lékaře, který tam bude vstupovat jako prostředník,“ upozornil.

Zásadní problém komunikace přes prostředníka podle něj tkví v zabezpečení komunikace a ochraně dat, a to ani ne tak před hackerskými útoky, ale spíše jejich zneužitím. „Podobně jako například na Facebooku se dají tato data zneužít pro reklamu, v medicíně obzvlášť,“ řekl Šonka s tím, že s projektem Virtuální čekárny není do detailu seznámen.

Z vlastní zkušenosti Šonka uvedl, že se v době koronavirové krize dobře osvědčila zejména komunikace po telefonu, lékaři denně odbavovali až šedesát telefonátů. „Interakce toho rozhovoru je jiná, než když si vyřizujete maily,“ doplnil. Telefon je také pro větší část populace snesitelnější než e-mail. Spíš než komunikace skrze text by tedy Šonku do budoucna zaujal projekt využívající vizuální kontakt. 

Podle Šonky se během koronavirové krize ukázalo, že i přes vedení většiny pacientů distanční formou se jejich počet příliš nezvýšil, s pokrokem telemedicíny by tedy nemělo hrozit zahlcení praktiků elektronickou poštou. „Nesmí se to zvrhnout do situace, že si dá pacient v neděli kachnu se šesti, udělá se mu trochu špatně, a tak začne v neděli odpoledne psát doktorovi o radu,“ doplnil.

Projekty jako Virtuální čekárna tedy mají podle Šonky stále řadu úskalí a je třeba je řešit. „Jistě to je cesta do budoucna, ale myslím, že se nedožijeme doby, kdy se bude touto cestou odehrávat většina kontaktu se zdravotnictvím,“ dodal.SouvisejícíONLINE ROZHOVOR Praktikům chybí respirátory, zavírají ordinace. Není to riziko? Jejich šéf odpovídal POLOŽIT DOTAZVSTOUPIT DO ROZHOVORU 

Je to nadčasový projekt, říká Maďar

Projekt podporují i ministerstvo zdravotnictví a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. „Chtěl bych podpořil projekt z pohledu epidemiologa, který se zabývá problémem nákaz spojených s vykonáváním zdravotní péče,“ řekl na tiskové konferenci koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. „Pokud jde poskytovat určitý druh zdravotní péče vzdáleně, tak je to v tomto kontextu velká výhoda,“ dodal.

Podle něj může projekt vyřešit aktuální problém, kdy se nemocní lidé bojí chodit za svými lékaři do nemocnic kvůli obavě z nákazy koronavirem. „V minulých týdnech jsme viděli, jak významným způsobem došlo k redukci akutní zdravotní péče. Pacienti mají stále velké obavy a pro mnoho z nich to může znamenat zdravotní komplikace,“ řekl.

Zdůraznil také nadčasovost projektu. „Toto není nástroj pouze pro pandemické období, Virtuální čekárna se může používat neustále. I proto jsem rád, že tento projekt podporuje i osobně pan ministr zdravotnictví,“ uvedl.

Šéf resortu Adam Vojtěch vyjádřil podporu projektu již dříve. „Naším cílem je to rozšířit tak, aby byly podobné služby v budoucnu hrazeny ze zdravotního pojištění. Jednáme o tom i s VZP a dalšími pojišťovnami,“ řekl v dubnu České televizi.

Zánět močových cest: Jak se projevuje a jak s ním bojovat?

4.9.2020

Z chladného počasí si nemusíte odnést jen rýmu. Kvůli nachlazení a oslabení obranyschopnosti si na své přijdou i bakterie způsobující zánět močových cest (nejčastěji bakterie Escherichia coli). Víte, jak zánětu předcházet a kdy vyhledat pomoc lékaře?

Zánět močových cest: Jak se projevuje a jak s ním bojovat?

Zánět poznáte podle častého močení

Zánět dolních močových cest se projevuje hlavně častými návštěvami toalety, pálením nebo řezáním při močení a bolestí v podbřišku. Může být i hůř: při infekci v horních močových cestách se přidává tupá bolest zad a horečky. Infekce může probíhat od nenápadného zánětu po život ohrožující onemocnění ledvin.

Lékaře navštivte včas

Zpočátku můžete zánět léčit doma. Důležitý je klid, teplé oblečení a zvýšený příjem tekutin. Pijte urologický čaj, choďte pravidelně na toaletu a omezte sex, kávu a alkohol.

Pokud se nebudete po dvou dnech cítit lépe nebo pokud nastoupí horečka a bolest zad, ihned se obraťte na svou pobočku MOJE AMBULANCE, kde budeme zánět ihned řešit a nasadíme antibiotika. Nesnažte se vyléčit sami, zbytečně byste si tak mohli zadělat na komplikovanější problém.

Předejděte zánětu močových cest

Na pozoru by se před zánětem měly mít především ženy, zvlášť těhotné a v přechodu. Dle MUDr. Jana Patakyho můžete riziko zánětu močových cest snížit dodržováním několika zásad:

 • Oblékejte se teple. V zimě nikdy nemějte nezakrytá záda a bedra, pozor na mokré boty.
 • Dodržujte pitný režim. Pijte alespoň 2,5 litrů denně.
 • Dbejte na hygienu. Nikdy se nekoupejte ve znečištěné vodě a používejte přípravky pro intimní hygienu.
 • Choďte na toaletu pravidelně. Dámy by si měly dát pozor i na utírání se, vhodné je směrem zepředu dozadu.
 • Jezte ovoce. Smlsněte si zvlášť na brusinkách, ty zabraňují uchycení bakterií na stěně močových cest.

Nejste si jistí, jestli u vás nezačíná právě zánět močových cest? Navštivte svého lékaře! 

Pálí vás oči? Může jít o syndrom suchého oka

Je běžné, že jsou naše oči někdy unavené. Co ale když vás oči dlouhodobě pálí? Může jít o takzvaný syndrom suchého oka, problém, který se rozhodně nevyplatí přehlížet. Přečtěte si, jak ho poznáte a jak mu předejít.

Pálí vás oči? Může jít o syndrom suchého oka.

Co je syndrom suchého oka a jak se projevuje?

Syndrom suchého oka je stále rozšířenější porucha. Spočívá v nedostatečném zvlhčování povrchu očí, které může být způsobené nedostatkem slz, ale i změnou jejich kvality.

Tato porucha se projevuje pálením a řezáním očí, pocitem cizího tělíska v oku, zarudnutím, únavou očí, zvýšenou citlivostí očí na vítr, kouř a světlo, problémy s viděním a bolestmi hlavy. V očích nebo kolem očí se může objevit hustý hlen, oči mohou i nadměrně slzet. Nadměrné slzení je způsobené horší kvalitou slz – protože slzy neobsahují látky, které oko chrání, oko je podrážděné, a proto se vytváří více slz.

Zvlášť zpočátku se nemusí objevit všechny příznaky. Může vás například trápit pálení očí při práci s počítačem a sledování televize nebo zvýšená citlivost očí na vítr.

Co poruchu způsobuje?

Příčin vzniku tohoto problému je několik:

 • dlouhodobé pobývání v suchém prostředí (přetopeném, klimatizovaném)
 • pobývání v prašném nebo zakouřeném prostředí
 • nevyhovující kontaktní čočky
 • stres
 • delší práce na počítači
 • změny spojené se stárnutím, u žen s menopauzou
 • některé léky a onemocnění

Kdy vyhledat lékaře?

Pálení očí samozřejmě nemusí nutně znamenat, že trpíte syndromem suchého oka. Může jít například o alergii nebo reakci očí na nevyhovující brýle.

Jestli vás trápí pálení očí, pocit cizího tělíska v oku a podobně, kupte si v lékárně tzv. umělé slzy – oční kapky, které zvlhčují povrch očí. Pokud by problém ani po několika týdnech kapání neodezněl, navštivte lékaře. Pamatujte: je lepší jít k lékaři s drobností, než si ignorováním příznaků zadělat na vážnější problém. Neléčený syndrom suchého oka může vést i k poškození očí.

„Každého člověka můžou oči občas pálit a svědit. Tyto příznaky můžou být způsobené alergií nebo zánětem spojivek. Pokud pálení a svědění přetrvává několik dní, navštivte očního lékaře. Lidé po 40. roce věku by mělichodit na preventivní vyšetření jednou za 2–3 roky,“ říká MUDr. Ludmila Mazylkinová z pražské pobočky MOJE AMBULANCE v OC Plaza.

Předejděte syndromu suchého oka

Syndromu suchého oka sice není možné 100% předejít, ale můžete snížit jeho pravděpodobnost. Stačí se řídit následujícími pravidly:

 1. Při čtení, práci s počítačem a delším soustředění si dělejte přestávky. Pokud se na něco soustředíme, méně mrkáme, a tak se oko vysušuje. Proto jednou za čas na chvíli zavřete oči a nechte je odpočívat.
 2. Vyhněte se delšímu pobytu v zakouřeném, přetopeném a prašném prostředí.
 3. Klimatizaci v autě nebo větrák nastavujte tak, aby vám nefoukaly do očí. Totéž platí o fénování vlasů.
 4. Pokud pracujete v prostředí se suchým vzduchem, nechte oči čas od času na chvíli odpočinout.
 5. Každý večer se pečlivě odličte.
 6. Monitor počítače mějte tak vysoko, aby byl jeho horní okraj ve výšce vašich očí. Pokud je výš, musíte oči víc otevírat, a tak rychleji vysychají.
 7. Dbejte na dostatečný příjem omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Jsou obsažené například v mandlích, rostlinných olejích a rybách.